1. login หรือ สมัครบัญชีผู้ใช้
  2. ตรวจสอบรายชื่อสถาบัน และจำนวนที่เปิดรับสมัคร
  3. บันทึกแบบฟอร์มสมัครเข้ารับคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน 2567
  4. หลังจากบันทึกแล้ว ท่านสามารถ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลที่บันทึก
  5. ออกจากระบบ

หมายเหตุ:

  • 1 บัญชีผู้ใช้ จะสามารถบันทึกแบบฟอร์มได้ 1 ชุด
  • ระบบจะทำการตรวจสอบ เลขประจำตัวประชาชน และเลขใบประกอบวิชาชีพ หากเคยใช้ในการบันทึกใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถบันทึกซ้ำได้
  • ผู้สมัครสามารถบันทึกข้อมูลเบื้องต้น และกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมได้ โดยใช้บัญชีผู้ใช้เดิม ในระหว่างช่วงเวลาเปิดรับสมัคร
  • หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ webmaster@tcep.or.th