จำนวนใบสมัคร

จำนวนใบสมัคร
Application form 2567 124

ใบสมัครแยกตามประเภท

จำนวนผลการคัดเลือก

ผลการ matching

สถาบัน จำนวนศักยภาพ จำนวนผู้ได้รับคัดเลือกรอบนโยบายพิเศษ จำนวนผู้ได้รับคัดเลือก จำนวนตำแหน่งแพทย์แผน ข. จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ
101 - ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 8 0 8 0 0
102 - จุฬาลงกรณ์ ม.-คณะแพทยศาสตร์ 8 0 8 0 0
103 - ม.เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์ 7 0 4 3 0
104 - คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 14 0 14 0 0
105 - ม.สงขลานครินทร์-คณะแพทยศาสตร์ 8 0 2 1 5
106 - ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร์ 9 0 1 3 5
107 - พบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 8 0 8 0 0
109 - ม.ธรรมศาสตร์-คณะแพทยศาสตร์ 8 0 5 0 3
110 - ม.นวมินทราธิราช-คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 11 0 11 0 0
118 - พร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 6 0 1 0 5
119 - พอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 8 0 6 0 2
121 - สกท-โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 4 0 3 0 1
122 - สตช-โรงพยาบาลตำรวจ 9 0 5 0 4
202 - กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 8 2 5 0 1
203 - กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน 4 2 2 0 0
204 - กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 6 2 4 0 0
215 - สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 8 3 2 0 3
216 - สป-โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 0 0 0 0
217 - สป-โรงพยาบาลชลบุรี 8 4 0 0 4
218 - สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 6 2 0 0 4
219 - สป-โรงพยาบาลนครพิงค์ 4 4 0 0 0
224 - สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 7 2 3 0 2
230 - สป-โรงพยาบาลลำปาง 7 4 0 0 3
233 - สป-โรงพยาบาลสระบุรี 4 1 0 0 3
237 - สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ 5 2 0 0 3